==============================================================================================

ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් පමණක් පුරවන්න. "Your Details sent successfully. Thank you." යන පණිවුඩය දිස්වූයේ නම් ලියාපදිංචිය සාර්ථක වී ඇත

ගුරු තොරතුරු ලබා ගැනීම (A පත්‍රිකාව) - මැදිරිගිරිය ජාතික පාසල

ජාතික හැදුනුම්පත් අංකය / NIC No:

වැටුප් ලේඛන අංකය/ Salary Sheet Number:

පාසලේදී හදුනාගන්නා නම/ Nick Name in School:

*සම්පූර්ණ නම/ Full Name:

Title:

මුලකුරු සමග නම/ Name With Initials:

ස්ථිර ලිපිනය/Permanent Address
අංකය/Number:

වීදිය/Street:

ගම/Village:

නගරය/City:

උපන්දිනය/ Date of Birth:

විවාහක අවිවාහක බව/ Civil Status:
විවාහක අවිවාහක
ස්ත්‍රී පුරුෂ බව/ Gender:
පුරුෂ ස්ත්‍රී
ජාතිය/ Nationality:

ආගම/ Religion:

ජංගම දුරකථන අංකය/ Mobile Number:

ස්ථාවර දුරකථන අංකය/ Land Number:

Whats App දුරකථන අංකය/ Whats App:

විද්‍යුත් ලිපිනය (තිබේනම්)/ email:

ඉහලම අධ්‍යාපන සුදුසුකම/ Highest Education Qualification:

වෘත්තීය සුදුසුකම්/ Professional Qualification:

කාලත්‍රයාගේ නම/ Name of the Spouse:

කාලත්‍රයාගේ රැකියාව/ Occupation of the Spouse:

කාලත්‍රයාගේ සේවාස්ථානය/ Work Place of the Spouse:

හදිසි අවස්ථාවක දී දැනුම්දිය යුතු දුරකථන/ TP No in Emergency case:


දරුවන් පිළිබද විස්තර/ Details About Children:
නම/ Name:
1.
වයස/Age:

ස්ත්‍රී පුරුෂ බව/ Gender:
පුරුෂ ස්ත්‍රී
2.

පුරුෂ ස්ත්‍රී
3.

පුරුෂ ස්ත්‍රී
4.

පුරුෂ ස්ත්‍රී