==============================================================================================

ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් පමණක් පුරවන්න. "Your Details sent successfully. Thank you." යන පණිවුඩය දිස්වූයේ නම් ලියාපදිංචිය සාර්ථක වී ඇත

ශිෂ්‍ය තොරතුරු ලබා ගැනීම - මැදිරිගිරිය ජාතික පාසල

*ඇතුලත්වීමේ අංකය/ Entrance Number :

* 2022 වර්ෂයේ මැයි මාසයේදී ඔබගේ ශ්‍රේණිය උදා - 7:

*සම්පූර්ණ නම/ Full Name:

මුලකුරු සමග නම/ Name With Initials:

ලිපිනය/Address
අංකය/Number:

වීදිය/Street:

ගම/Village:

නගරය/City:

උපන්දිනය/ Date of Birth:

ජාතික හැදුනුම්පත් අංකය (තිබේනම්)/ NIC No:

ස්ත්‍රී පුරුෂ බව/ Gender:
පුරුෂ ස්ත්‍රී
ජාතිය/ Nationality:

ආගම/ Religion:

පාසලට ඇති දුර/ Distance From home:

පාසලට පැමිණෙන ආකාරය/ Travel Mode to School:

නිවස සම්බන්ධ කර ගත හැකි දුරකථන අංකයක්/ TP No to Contact Home:

විද්‍යුත් ලිපිනය (තිබේනම්)/ email:

පියාගේ නම/ Father's Name:

පියාගේ රැකියාව/ Father's Occupation:

පියාගේ දුරකථන අංකය :/Father's TP Number

පියාගේ ජාතික හැදුනුම්පත් අංකය / Father's NIC No:

මවගේ නම/ Mother's Name:

මවගේ රැකියාව/ Mother's Occupation:

මවගේ දුරකථන අංකය :/Mother's TP Number

මවගේ ජාතික හැදුනුම්පත් අංකය / Mother's NIC No:

ශිෂ්‍යාධාර ලැබේද?/ Do you have Scholarship:
ඔව් නැත
ශිෂ්‍යාධාර වර්ගය/ Scholarship Type:

වෙනත් ශිෂ්‍යාධාර සදහන් කරන්න/ Other Scholarship Details:

ශිෂ්‍යාධාර ගිණුම් අංකය/ Scholarship Bank Account No:

බැංකුව/ Bank:

ශාඛාව/ Branch:

ශිෂ්‍යත්ව විභාග අංකය/ Index Number at Grade 5 Scholarship:

වර්ෂය/ Exam Year:

සා/පෙළ විභාග අංකය/ Index Number at GCE O/L:

වර්ෂය/ Exam Year:

මෙම විද්‍යාලයට පැමිණි පාසල/ Previous School:

මෙම විද්‍යාලයට පැමිණි දිනය/ Entrace Date to this School:

විශේෂ දක්ෂතා / Special Skills: