ඉවත්වන්න (Exit)

2023 අ.පො.ස උසස් පෙළ සදහා අයදුම්කිරීම

මැදිරිගිරිය ජාතික පාසල - මැදිරිගිරිය


කරුණාකර ඔබ ඇතුලත් කරන දත්ත යොමු කිරීමට ප්‍රථම නිවැරදි දැයි නැවත පරීක්ෂා කරන්න. අයදුම්පත ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් සම්පූර්ණ කරන්න.

උපෙදස් කියවන්න
  • පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කයෙන් පිටත සිටින අයදුම්කරුවන්ට අයදුම් කළ නොහැක.
  • 2021-12-14 ට පෙර අයදුම්පත් ෙයාමු කල යුතුය.
  • අසම්පූර්ණ අයදුම්පත් ප්‍රතික්ෂේප කරනු ලැබේ. අයිතම 16ක් විමසනු ලැෙබ්.
  • ඔබව බාධාවකින් තොරව සම්බන්ධ කර ගත හැකි දුරකතන අංකයක් ලබා දෙන්න.
  • විද්‍යාව සහ ගණිත විෂය ධාරාව සඳහා සම්මුඛ පරීක්ෂණය 2023-12-15 සිකුරාදා පාසල් ප්‍රධාන ශාලාවේදී පැවැත්වේ.
  • කලා, වාණිජ හා තාක්ෂණ විෂය ධාරාව සඳහා සම්මුඛ පරීක්ෂණය 2023-12-19 අඟහරුවාදා පාසල් ප්‍රධාන ශාලාවේදී පැවැත්වේ.

1) Stream (අයදුම්කරන විෂය ධාරාව) :

2) Subjects for A/L (අයදුම්කරන විෂයයන්) :
Subject 01
Subject 02
Subject 03

3) Full Name (සම්පූර්ණ නම) :

4) Name with Initials (මුලකුරු සමග නම) :

5) Gender (ස්ත්‍රී / පුරුෂ භාවය) : Male Female

6) Date of Birth (උපන් දිනය) :

7) Permanent Address (ස්ථිර ලිපිනය) :

8) Father/Mother/Guardian Name (මව/පියා/ භාරකරුගේ නම) :

9) Father/Mother/Guardian Address (මව/පියා/ භාරකරුගේ ලිපිනය) :

10) Telephone Number (දුරකථන අංකය) :

11) WhatsApp Number (වට්ස් අැප් දුරකථන අංකයක්) :

12) School (පාසල) : මැදිරිගිරිය ජාතික පාසල වෙනත් පාසලක්

13) if Other, School Name (වෙනත් පාසලක් නම් පාසලේ නම) :

14) Attemp in O/L (සා/ ෙපළ උත්සාහය): 1st (පළමු වර) 2nd(ෙදවන වර)

15) O/ L Results (සා/ෙපළ ප්‍රතිඵල) :
                   

විෂයය ශ්‍රේණිය
සිංහල
ඉංග්‍රීසි
විද්‍යාව
ගණිතය
ඉතිහාසය
කාණ්ඩ විෂයය 01 :
කාණ්ඩ විෂයය 02 :
කාණ්ඩ විෂයය 03 :

16) Special Skills (විෙශ්ෂ දක්ෂතා) :