ඉවත්වන්න (Exit)

2022 අ.පො.ස උසස් පෙළ සදහා අයදුම්කිරීම

මැදිරිගිරිය ජාතික පාසල - මැදිරිගිරිය


කරුණාකර ඔබ ඇතුලත් කරන දත්ත යොමු කිරීමට ප්‍රථම නිවැරදි දැයි නැවත පරීක්ෂා කරන්න

අසම්පූර්ණ අයදුම්පත් ප්‍රතික්ෂේප කරනු ලැබේ. ඔබව බාධාවකින් තොරව සම්බන්ධ කර ගත හැකි දුරකතන අංකයක් ලබා දෙන්න.
අයදුම්පත ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් සම්පූර්ණ කරන්න.

Stream (අයදුම්කරන විෂය ධාරාව) :

Full Name (සම්පූර්ණ නම) :

Name with Initials (මුලකුරු සමග නම) :

Date of Birth (උපන් දිනය) :

Permanent Address (ස්ථිර ලිපිනය) :

Father/Mother/Guardian Name (මව/පියා/ භාරකරුගේ නම) :

Father/Mother/Guardian Address (මව/පියා/ භාරකරුගේ ලිපිනය) :

Telephone Number (දුරකථන අංකය) :

School (පාසලේ නම) :

OL Results - සා/පෙළ විභාග ප්‍රතිඵල
                   

විෂයය ශ්‍රේණිය
සිංහල
ඉංග්‍රීසි
විද්‍යාව
ගණිතය
ඉතිහාසය
කාණ්ඩ විෂයය 01 :
කාණ්ඩ විෂයය 02 :
කාණ්ඩ විෂයය 03 :

Special Skills (විශේෂ දක්ෂතා) :