6 ශ්‍රේණියට සිසුන් ඇතුලත් කර ගැනීම 2021

6 ශ්‍රේණියට සිසුන් ඇතුලත් කර ගැනීම 2021

Category : Uncategorized

2020-12-12 දින පැවැත්වූ රැස්වීමේදී සදහන් කල පරිදි 2021 වර්ෂයේ මැදිරිගිරිය ජාතික පාසලේ 6 ශ්‍රේණිය සදහා බදවා ගත් සියලුම සිසු සිසුවියන් මෙම අයදුම්පත පුරවා 2021-01-03 දිනට පෙර වගකීමෙන් පුරවා එවන්න. (ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් පුරවන්න)


Leave a Reply

Recent News

  • අපොස සා/පෙළ 2020 අයදුමපත් අත්සන් කිරීම සදහා 2020.08.28 දින හැදුන්ම්පත සමග පැමිණෙන්න
  • මැදිරිගිරිය ජාතික පාසලේ සියලුම සිසුන්ගේ දත්ත මාර්ගගතව එකතු කර ගැනීම – සියලුම MNC සිසුන් මෙතනින් දත්ත එවන්න
  • මැදිරිගිරිය ජාතික පාසලේ සියලුම ගුරුවරුන්ගේ දත්ත මාර්ගගතව එකතු කර ගැනීම – සියලුම MNC ගුරුවරුන් මෙතනින් දත්ත එවන්න

Click on dates to view news

March 2021
M T W T F S S
« Dec    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031