සාමාන්‍ය තොරතුරු තාක්ෂණය (GIT) විභාගය සදහා අයදුම්පත්‍ර කැදවීම – 2019, 2020, 2021, 2022(2023)

සාමාන්‍ය තොරතුරු තාක්ෂණ (GIT) විභාගය සදහා සහභාගී වීමට බලාපොරොත්තු වන සියලුම සිසුන් පහත අයදුම්පත්‍රය 2022 ඔක්තෝබර් 25 දිනට පෙර පුරවා පාසල වෙත යොමු කල යුතුය. 2022- නොවැමිබර් 01, 02,03 දින වල පාසලට පැමිණ අයදුම්පත් අත්සන් කල යුතු අතර එලෙස අත්සන් ‍ නොකරන අයදුම්පත් විභාගය සදහා යොමු කරනු නොලැබේ.

අයදුම්පත පිරවීමට උපදෙස් හා උදවු –

අයදුම්පත්‍රය ඉංගී්‍ර්‍සි මාධ්‍යයෙන් පමණක් පුරවන්න.

වර්ෂය පිරවීමේදී පහත උදවු ගන්න

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *