==============================================================================================

ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් පමණක් පුරවන්න. "Your Details sent successfully. Thank you." යන පණිවුඩය දිස්වූයේ නම් ලියාපදිංචිය සාර්ථක වී ඇත

ගුරු තොරතුරු ලබා ගැනීම (C පත්‍රිකාව) - මැදිරිගිරිය ජාතික පාසල

ජාතික හැදුනුම්පත් අංකය / NIC No:
if your ID has "V" type it in Capital
වර්තමාන උගන්වන විෂය /Present Subject :
වර්තමාන උගන්වන පන්තිය/ Present Teaching Grade :
වර්තමානයේ ඔබ අයත් ගුරු හා විදුහල්පති ශ්‍රේණිය/Teacher or Principal Grade:
SLEAS II SLPS I SLPS 2-I SLPS 2-II SLPS 3 SLTS I SLTS 2-I SLTS 2-II SLTS 3-I SLTS 3-II Other
මීට පෙර සේවය කළ පාසල්/Previous School :
එම පාසලේ සේවා කාලය/ Duration of the School:
ඉගැන්වීමට බලාපොරොත්තු වෙන / කැමති විෂයන් / Subjects to be hoped to Teach:


සම්බන්ධ වීමට කැමති / බලාපොරොත්තුවන විෂය බාහිර ක්‍රියාකාරකම් / Extra Curricular Activities to be hoped to join/like:


ලබා ඇති ජයග්‍රහණ / Achievements achieved:


අනුයුක්ත නම් අනුයුක්ත පාසලේ නම / Attachment Name of the attached school:

අනුයුක්ත කළ දිනය / Date attached:

අනුයුක්ත කාල සීමාව / Attachment period:

අනුයුක්ත කිරීමට හේතුව / Reason to attach:

හඳුනාගත් රෝග තත්වයන් / Identified disease conditions: