==============================================================================================

ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් පමණක් පුරවන්න. "Your Details sent successfully. Thank you." යන පණිවුඩය දිස්වූයේ නම් ලියාපදිංචිය සාර්ථක වී ඇත

ගුරු තොරතුරු ලබා ගැනීම (B පත්‍රිකාව) - මැදිරිගිරිය ජාතික පාසල

ජාතික හැදුනුම්පත් අංකය / NIC No:
if your ID has "V" type it in Capital
පත්වීම් ලද විෂය / Appointed Subject :
පත්වීම් ලද මාධ්‍ය / Appointed Medium :
මුල් පත්වීම් දිනය / First Appointment Date :
මෙම පාසලට පත්වූ දිනය / This School Appointment Date :
වැටුප් වර්ධක දිනය / Salary Increment Date :
පත් වීමේ ස්වභාවය / Nature of Appointment :
වැන්දඹු අනත්දරු අංකය / W&OP Number :
වැන්දඹු අනත් දරු අංකය සොයා ගැනීම
ගුරු ලියාපදිංචි අංකය (ඇත්නම්) / Teacher Registration Number :
විශ්‍රාම යන දිනය / Retirement date:
අධ්‍යාපන සුදුසුකම් / Educational Qualifications :
සා/පෙළ වර්ෂය/ GCE OL Year:

ගණිතය ශ්‍රේණිය/ Grade:
සිංහල ශ්‍රේණිය/ Grade:
ආගම ශ්‍රේණිය/ Grade:
ඉංග්‍රීසි ශ්‍රේණිය/ Grade:
විද්‍යාව ශ්‍රේණිය/ Grade:
විෂයය 06 ශ්‍රේණිය/ Grade:
විෂයය 07 ශ්‍රේණිය/ Grade:
විෂයය 08 ශ්‍රේණිය/ Grade:
විෂයය 09 ශ්‍රේණිය/ Grade:
උසස් පෙළ වර්ෂය/ GCE A/L Year:

විෂයය 01 ශ්‍රේණිය/ Grade:
විෂයය 02 ශ්‍රේණිය/ Grade:
විෂයය 03 ශ්‍රේණිය/ Grade:
විෂයය 04 ශ්‍රේණිය/ Grade:
වෙනත් සුදුසුකම් / Other Qualifications :
උපාධියේ නම / Name of the degree :
උපාධි වර්ෂය/ degree year :
උපාධි සාමාර්ථය/ degree pass :
ඩිප්ලෝමාවේ නම / Name of the diploma :
වර්ෂය/ year :
ඩිප්ලෝමා සාමාර්ථය/ diploma pass :
වෘත්තීය සුදුසුකම්/ Professional Qualification:

විශේෂ කුසලතා / Special skills :
බැංකු ගිණුම් විස්තර / Bank account details :
බැංකුවේ නම / Name of the bank:
බැංකු ශාඛාව / Bank branch:
ගිණුම් අංකය / Account Number: