ඉවත්වන්න (Exit)

Youtube පාඩම් යොමු කිරීම

මැදිරිගිරිය ජාතික පාසල - මැදිරිගිරියSubject පාඩම අදාල වන විෂය :

Subject පාඩම අදාල වන ශ්‍රේණිය :

Lesson Introduction (පාඩමේ මාතෘකාව - සිංග්ලිස් හෝ ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් පමණක්) :

Youtube Link (වීඩියෝ සබැදිය) - Copy Paste කරන්න :