කාර්යය මණ්ඩලය

පාසල් අධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩලයේ ගුරු මහත්ම මහත්මීන් සහ ඔවුන් උගන්වන විෂයයන් පිළිබඳ විස්තර පහත සඳහන් වේ

Name of the EmployeeDesignationSubject
K.D.C.R.KumaraPrincipal
O.G.U.S.Bandara D.Principal
K.L.Padmini TeacherScience
B.G.Gunasingha TeacherTamil
D.M.Bisomenike TeacherPrimary
K.H.A.P. Da SilwaTeacherPrimary
L.P.M.Silawa Teacher Crafts
H.P.M.P.Kumari TeacherEnglish
W.M.J.Wanigasekara TeacherPrimary
U.L.V.K.Gunarathna TeacherBiology
D.A.W.D.Disanayaka TeacherPrimary
M.G.S.P.Mahakubura TeacherPrimary
U.G.C.Malkanthi TeacherSinhala
W.M.L.Weerasingha TeacherDrama
A.G.S.P.Kumara TeacherScience
A.S.S.K.Jinadasa TeacherSinhala
W.M.C.Weerasekara TeacherHealth and physical education
R.L.W.S.Ranathunga TeacherPrimary
J.L.S.Lakmali TeacherPrimary
N.P.K.Alapathage TeacherMathematics
H.A.N.L.Kumari TeacherICT
R.M.D.R.Rathnayaka TeacherICT
W.D.S.Damayanthi TeacherPrimary
G.M.Thilakarathna TeacherEnglish
M.K.Welamadage TeacherPhysics
G.D.S.KumariTeacherPrimary
T.S.Ramyalatha TeacherAgriculture
U.R.N.K.Siriwardhana Teacher
N.S.K.Nandasena TeacherHome Economics
A.P.L.G.Jayasuriya TeacherSocial Science
W.D.C.Vidanage TeacherICT
Rev.A.ChandarathanaTeacherBuddhist
P.W.J.Wijerathna TeacherScience
D.M.V.G.Dishanayaka TeacherHealth and physical education
B.L.C.K.Liyanarathna TeacherICT
P.G.N.N.Dharmasheeli TeacherICT
N.R.K.M.Premarathana TeacherPrimary
D.P.P.Premadasa TeacherDance
A.D.V.N.S.Dhayarathna TeacherMusic
R.B.M.N.Ranakrishana TeacherMusic
D.M.J.N.Kulathunga TeacherArt
W.G.T.Kumari TeacherMusic
H.P.N.Pathiraja TeacherEnglish
W.A.P.Ranjani TeacherDance
P.K.G.S.Priyadarshani TeacherDance
N.A.S.D.Nissanka TeacherDance
P.G.P.S.Paranagama TeacherHealth and physical education
D.P.D.M.GunathilakaTeacherAgriculture
S.W.K.M.N.M.Jayasingha TeacherPrimary
U.K.R.M.I.K.Karunarathna TeacherCombined Maths
W.W.L.U.Kumarasingha TeacherPrimary
H.D.J.K.Malkanthi TeacherScience
M.P.S.Maduhansi TeacherSocial Science
M.P.A.Maduwanthi TeacherBuddhist
H.S.P.S.Kularathna TeacherBuddhist
G.R.K.Bandara TeacherBuddhist
U.G.S.Jayamenike Teacher AssistantBuddhist
M.D.W.Kumara TeacherBiosystem Technology
B.A.S.I.Swarnasingha TeacherEnglish
H.M.S.S.Pemarathna TeacherSinhala
A.G.S.Abewardhana TeacherPrimary
W.M.S.D.Walisundara TeacherMathematics
P.P.C.L.Pinnaduuwa TeacherHealth and physical education
G.G.S.D.Ranasingha TeacherEnglish
Y.C.Jayasingha TeacherScience
M.M.J.G.M.Nawaneliya TeacherICT
M.P.I.L.AmarasooriyaTeacherBiosystem Technology
H.M.M.M.S.Herath TeacherScience for Technology
K.K.R.Disanayaka TeacherMathematics
E.M.C.Wijerathna TeacherMathematics
H.A.K.Cthurangani TeacherScience
K.M.A.S.Wikramanayaka TeacherMathematics
P.G.N.Rathnamali TeacherICT
W.C.Perera TeacherEnglish
H.A.T.D.Hettiarachchi TeacherScience
G.G.D.M.Chandrapala TeacherAgriculture
D.M.N.C.Disanayake TeacherBusiness Study
W.G.T.M.Karunathilaka TeacherArt
A.G.M.Malkanthi TeacherSocial Science
L.A.S.Liyanaarachchi TeacherScience
S.A.M.S.Senanayaka TeacherArt
Y.M.S.K.Jayarathna TeacherBuddhist
M.M.M.D.Bandara TeacherHealth and physical education
S.J.Abethunga TeacherDsign & Mechanical Technology
H.A.K.J.K.Hettiarachchi TeacherSinhala
A.Sapumohotti TeacherEconomics
J.A.I.S.Jayasooriya TeacherSinhala
M.G.N.Sadaruwan TeacherICT
P.M.V.N.S.Kumari TeacherChemistry
D.G.G.P.R.Jayasingha TeacherMathematics
A.U.P.Sadaruwan TeacherScience
H.M.S.G.Kumari TeacherScience
S.M.S.L.Samarakoon TeacherEnglish
K.G.D.K.Bandara TeacherBusiness Study
W.M.N.G.S.SWeerasingha TeacherBusiness Study
Rev.B.Nandasara TeacherBuddhist
S.N.M.E.M.W.C.M.K.C.M.K. Ekanayaka TeacherSinhala
P.G.L.P.T.Moragalla TeacherDesign & Mechanical Technology
W.A.C.Puspakumara TeacherBuddhist Civilization
P.W.J.ShashanthiTeacherEnglish
L.B.W.Da silwaTeacherMathematics
M.K.N.P.MadawalaTeacherAgriculture
U.H.S.MallikaTeacherEnglish
W.A.K.WithanaarachchiTeacherDance
G.R.JayasinghaTeacherEnglish
W.P.R.W.WijesinghaTeacherSinhala
G.J.JayasinghaTeacherEnglish
W.B.W.M.R.P.C.K.AluwihareTeacherAccounting
A.B.UdagedaraTeacherEnglish
H.M.A.SenawirathnaTeacherScience
B.M.T.M.BasnayakaTeacherScience
Yasassi TheraTeacherBuddhist
M.D.S.V.SiriwardhanaTeacherEnglish
D.M.SenewirathnaTeacherHealth and physical education
H.M.Mahinda RathnaTeacherScience
Y.G.D.BandaraTeacherMathematics
G.M.A.N.HerathTeacherEconomics
P.M.V.C.T.C.De SilwaTeacherChemistry
S.A.P.SooriyarachchiTeacherHome Science
R.G.S.D.KumariTeacherAccounting
H.G.A.SarojaniTeacherScience
E.W.DisanayakaTeacherEconomics
B.G.I.JayasooriyaTeacherBusiness Study
D.S.M.JayasinhaTeacherBusiness Study
T.M.T.D.NawarathanaTeacherPrimary
S.A.S.SooriyaarachchiTeacherPolitical Science
R.M.KumarasinghaTeacherGeography
H.E.M.N.G.Gayan LokubandaraTeacherEconomics
S.G.Dayarathna BandaraTeacher
L.M.Lalitha DasanayakaTeacherDance
M.M.A.P.MarasinghaTeacher
R.M.Nayomi Udeshika RajakarunaTeacherICT
E.M.DamayanthiTeacherBuddhist
K.G.I.LakmaliTeacher

පාසල් අනධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩලයේ මහත්ම මහත්මීන්

Name of the Employee
R.M.N.C.Ranasingha
M.I.P.Weerasekara
K.D.S.Pramalal
M.M.Y.Rathnaseeli
H.M.A.S.Gamage
K.G.W.Manike
W.P.Priyadarrshani
R.A.S.M.Arachchi
M.M.V.S.Marasingha
D.G.C.S.Gamage
G.W.S.K.Gamagedara
D.Wasantha
L.G.Dasanayaka
H.R.D.Wijewaradhana
H.G.V.P.U.Kumari
R.H.M.N.Sudarshani
W.V.C.Udayanthi
K.H.N.N.Roopasingha
J.M.K.Jayasingha
R.M.N.N.Rajapaksha
B.M.I.Perera
H.M.D.B.Herath
B.A.Sudarshana
R.M.S.M.Peeris
R.A.M.K.Rajakaruna
H.M.S.Bandara
N.M.G.Bandara
G.S.U.K.Wijayarathna
W.M.S.K.Wikramasingha
S.A.L.L.Indrajith
M.R.Kumara

නව පුවත්

  • අපොස සා/පෙළ 2020 අයදුමපත් අත්සන් කිරීම සදහා 2020.08.28 දින හැදුන්ම්පත සමග පැමිණෙන්න
  • මැදිරිගිරිය ජාතික පාසලේ සියලුම සිසුන්ගේ දත්ත මාර්ගගතව එකතු කර ගැනීම – සියලුම MNC සිසුන් මෙතනින් දත්ත එවන්න
  • මැදිරිගිරිය ජාතික පාසලේ සියලුම ගුරුවරුන්ගේ දත්ත මාර්ගගතව එකතු කර ගැනීම – සියලුම MNC ගුරුවරුන් මෙතනින් දත්ත එවන්න

පුවත් සෙවීමට දින තෝරන්න

මාර්තු 2021
බ්‍ර සි සෙ
« දෙසැ.    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031